Zaproszenie

Instytut Nauk o Polityce i Administracji
Wydziału Nauk Społecznych,
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (UPH
) ma zaszczyt zaprosić na
międzynarodową konferencję naukową
Systemy dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wybranych krajach
Siedlce, 27-28 września 2023 r.

Informacje ogólne

Konferencja organizowana jest w związku z otrzymanym grantem naukowym uzyskanym z Ministerstwa Edukacji i Nauki RP w ramach programu Społeczna odpowiedzialność nauki, Doskonała nauka, Wsparcie konferencji naukowych, nr DNK/SP/549878/2022.

Realizacja grantu ma umożliwić m.in.:
– przedstawienie systemu dochodów samorządu terytorialnego w różnych krajach,
– analizę struktury dochodów samorządu terytorialnego, która jest najbardziej stabilna w sytuacji kryzysu globalnego, krajowego lub lokalnego,
– weryfikację w jakim zakresie samorząd terytorialny może być niezależny pod względem finansowym od administracji rządowej,
– analizę możliwości wskazania optymalnego system dochodów samorządu terytorialnego.

Konferencja posłuży do dyskusji nad najważniejszymi problemami dotyczącymi poszukiwania optymalnego systemu dochodów samorządu terytorialnego. Konferencja umożliwi wymianę informacji w zakresie rozwiązań jakie obowiązują w różnych krajach dotyczących stabilności dochodów samorządu terytorialnego.

Zaprezentowane rozwiązania prawne w różnych krajach, posłużą do sformułowania postulatów de lege ferenda w zakresie zmian w systemie dochodów samorządu terytorialnego w różnych państwach.

Tematyka konferencji dotyczy zagadnienia prawa finansowego samorządu terytorialnego, prawa finansowego i finansów publicznych, prawa podatkowego, międzynarodowego prawa finansowego.

Dzień pierwszy, 27.09.2023 r.

Panel 1. Źródła dochodów samorządu terytorialnego w wybranych krajach.
– Podział dochodów pomiędzy administrację rządową i samorządową w różnych krajach.
– Partycypacja samorządu terytorialnego w dochodach budżetu centralnego w różnych krajach.
– Transfery z budżetu centralnego (dotacje i subwencje) do samorządu terytorialnego.
– Daniny na rzecz samorządu terytorialnego w wybranych krajach.
– Wpływ sytuacji kryzysowych np. dekoniunktura, pandemia, zachwiania w globalnej gospodarce, na stabilność dochodów samorząd terytorialnego.

Panel 2. Działalność gospodarcza jako źródło dochodów samorządu terytorialnego
– Możliwości podjęcia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny.
– Prowadzenie działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny samodzielnie i przez podmioty powiązane.
– Prowadzenie działalności gospodarczej w sferze użyteczności publicznej.
– Zakres komercyjnej działalności gospodarczej prowadzonej przez samorząd terytorialny.
– Możliwości wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego do zwiększenia dochodów samorządu terytorialnego lub zmniejszenia nakładów na realizację zadań publicznych.
– Obrót papierami wartościowymi, nieruchomościami jako źródło dochodów.
– Zalety i wady z prowadzenia działalności gospodarczej.

Dzień drugi, 28.09.2023 r.

Panel 1. Podatki lokalne w wybranych krajach
– Możliwości stanowienia podatków przez samorząd terytorialny.
– Kształtowanie przez samorząd terytorialny: stawek podatkowych, podstawy opodatkowania, ulg i zwolnień podatkowych.
– Pobór i egzekucja podatków lokalnych.
– Zakres ingerencji administracji rządowej w kształtowanie podatków lokalnych.

Panel 2. Samodzielność dochodowa samorządu terytorialnego w różnych krajach
– Struktura dochodów samorządu terytorialnego.
– Dochody, którymi samorząd terytorialny może swobodnie dysponować.
– Dochody samorządu terytorialnego, przeznaczane wyłącznie na określony cel.
– Stabilność poszczególnych źródeł dochodów.
– Zalety i wady w zakresie możliwości swobodnego dysponowania dochodami przez samorząd terytorialny.

Program konferencji

Przydatne informacje

Referaty mogą być wygłoszone w jednym z 2 języków konferencji: angielskim lub polskim. Czas wystąpienia do 20 minut. Wystąpienia referentów będą tłumaczone z języka angielskiego na język polski oraz z języka polskiego na język angielski. Konferencja odbędzie się na platformie internetowej zoom. Szczegółowy program wystąpień, wraz ze sposobem połączenia się zostanie podany w późniejszym terminie.

Transmisja z konferencji odbędzie się na kanale YouTube UPH oraz w mediach społecznościowych. Wygłoszone referaty zostaną utrwalone poprzez ich rejestrację (nagranie) oraz późniejszą publikację fragmentów na stronie internetowej konferencji. Wybrane materiały pokonferencyjne, zostaną opublikowane na stronie internetowej konferencji.

Harmonogram:

Deklarację udziału w konferencji wraz z tematem referatu należy przesłać do 31.05.2023 r.
Zgłoszenia prosimy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej, poprzez przesłanie podpisanego skanu na adres
locgovincome@gmail.com.

Prezentację lub streszczenie referatu w języku angielskim lub języku polskim należy przesłać do 20.07.2023 r. na adres: locgovincome@gmail.com.

Kontakt:

Odpowiedzi na Państwa dodatkowe pytania i pomocy w sprawach indywidualnych udziela Wojciech Gonet, dane kontaktowe: locgovincome@gmail.com, tel. +48 603 57 67 67.

Rada programowa:

Prof. Doc. JUDr. Petr Mrkývka, Masaryk University, Ph.D.
Prof. Doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Masaryk University, Ph.D.
dr hab. Anna Ostrowska, prof. PWSZ w Łomży.
dr hab. Elżbieta Feret, prof. Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Informacje kontaktowe